open dialog

        
ExactSeek: Relevant Web Search
International Public välgörenhetsorganisationen
Kommittén"Öppna internationella dialogen"
 
07.06.2017 Den mätta dagen.
Dagens historia födelsedag Vår organisation och vår stjärna Olga Nikolaenko

KOID
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

STADGAR FÖR

Kommitten Öppen internationell dialog
Bildad 07/06/2017

 

 

1 § Ändamål Föreningen har som ändamål att bedriva ideell verksamhet i form av en,Vår verksamhet är beroende kommunikation och interaktion med andra aktörer. Detta innebär att vi är beroende av att knyta betydelsefulla kontakter med Politiska partier, allmänheten, samhälls organisationer, vetenskapliga institutioner. Detta kommer att resultera till tillväxt och utveckling av hjälporganisationen. Detta är den strategiska planen och grunden för året. Vårt arbete kommer även att utvecklas och rikta in sig samt med särskild målsättning att Vi började 2006 och utvecklingen av vårt project: Elektroniska tidningen I Ekonomisk Science Center I Humanitärt bistånd centrum Och spara pengar på att länka olika uppgifter. Föreningen vänder sig till människor i alla åldrar, oavsett bakgrund. Föreningen ska aktivt arbeta för att motverka all form av diskriminering. Och dessutom har strategiska mål i utbyggnaden av de länder i världen, De fyra språk talar (Svenska, ryska, arabiska och engelska).

2 § Sammansättning

Organisationen är etablerad i bolagsstämman av grundarna av ryska medborgare och medborgare i Syrien och medborgare i Svenska. Vid bildandet av egendom organisationen delta dess grundare, som har någon äganderätt i förhållande till fastigheten i organisationen. Organisation grundare är inte ansvariga för de skyldigheter i organisationen. Grundarna av organisationen efter registreringen av organisationen är medlemmar av organisationen och medlemmarna har samma rättigheter och skyldigheter.

3 § Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

4 § Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda myndiga personer.

5 § Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är 2017 kalenderår i 07.06

6 § Stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

7 § Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Kostnaderna för ordförande och sekreterare, delas lika mellan parterna.

8 § Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

9 § Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall föreningens tillgångar skänkas till Olga Nikolaenko , Muez abu al jadael , Stellan Bäcklund och föreningens handlingar m.m. skall arkiveras på Stadsarkivet Stockholm sollentuna

 


annons

 

 
 

 


 
 
Адрис
Squas Design, Inc.
Соллентуна /Стокгольм /Швеция
номер тел (+46) 76 409 16 89 , (+7963) 686-3503
Email
an-mo94@mail.ru